Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden By Your Site B.V., Bys Hosting B.V. en Source International B.V. (hierna samen ieder voor zich te noemen: “By Your Site”, gebaseerd op de Nederland ICT Voorwaarden
Indeling en inhoud

Deze algemene voorwaarden bestaan uit 9 paragrafen, namelijk een algemeen deel en een aantal specifieke delen, met betrekking tot de door By Your Site geleverde diensten en/of producten.

Het bepaalde in paragraaf 1 is te allen tijde van toepassing, en onafhankelijk van de dienst of het product, is daar naast het bepaalde in een of meer andere paragrafen van toepassing, zoals steeds per paragraaf zal zijn aangegeven.


Inhoud
:

Paragraaf 1 – Algemene bepalingen

Paragraaf 2 – Dienstverlening

Paragraaf 3 – Software-as-a-Service (SaaS)

Paragraaf 4 – Programmatuur

Paragraaf 5 – Ontwikkeling programmatuur en websites

Paragraaf 6 – Onderhoud en support

Paragraaf 7 – Advies en consultancy

Paragraaf 8 – Hosting

Paragraaf 9 – Detacheringsdiensten

Paragraaf 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

 • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

BW: Burgerlijk Wetboek;

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen doch niet beperkt toch auteursrechten, merken, handelsnamen, databankrechten, modellen en octrooien;

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met By Your Site een Overeenkomst heeft gesloten;

Overeenkomst: de overeenstemming tussen By Your Site en de Klant tot het aangaan van de rechtsverhouding waarbij By Your Site zich verplicht bepaalde diensten en/of producten aan de Klant te leveren en de Klant zich daartegenover verplicht tot het verrichten van een betaling en/of een prestatie;

Partijen: By Your Site en de Klant;

Programmatuur: Door By Your Site op basis van een gebruikslicentie ter beschikking stelling aan de Klant voor gebruik van de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst;

SaaS: Software as a Service, waaronder wordt verstaan het door By Your Site ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van technologie aan de Klant via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan de Klant een fysieke drager met de desbetreffende technologie wordt verstrekt;

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van By Your Site;

Website: In opdracht van de Klant door By Your Site gemaakte webpagina, conform de eisen en wensen van de Klant;

Werken: de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan de Klant ter beschikking gestelde technologie, online (media)uitingen, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, daaronder begrepen eventueel te leveren applicaties.

 • Waar in deze Overeenkomst woorden in het enkelvoud worden gebruikt, dient daaronder tevens het meervoud te worden begrepen en vice versa, een en ander behoudens voor zover uit de tekst of context anders voortvloeit.

Artikel 2 Algemeen

 • Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 • Nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen van deze Voorwaarden of van enige bepaling in de Overeenkomst, laat de werking van de overige bepalingen van deze Voorwaarden of de Overkomst onverlet. In geval van nietigheid of van vernietiging zullen Partijen voor die bepalingen een regeling in de plaats stellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling zo goed mogelijk benadert.
 • Alle aanbiedingen van By Your Site zijn geheel vrijblijvend, tenzij door By Your Site uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen van By Your Site zijn geldig tot dertig (30) dagen na dagtekening tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn is overeengekomen dan wel in de aanbieding een afwijkende aanvaardingstermijn is genoemd.
 • De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan By Your Site verstrekte gegevens waarop By Your Site haar aanbieding heeft gebaseerd.

Artikel 3 Prijs en betaling

 • Alle in aanbiedingen en/of Overeenkomsten genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Alle door By Your Site kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en de Klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Aan een door By Your Site afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door de Klant geen rechten worden ontleend, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien de Klant volgens de tussen Partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen tegenover By Your Site hoofdelijk verbonden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.
 • Met betrekking tot de door By Your Site verrichte prestaties en de daarvoor door de Klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van By Your Site volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs.
 • Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de Klant, geldt dat By Your Site gerechtigd is periodiek de geldende prijzen en tarieven aan te passen zonder dat zij de Klant vooraf daarover in kennis hoeft te stellen dan wel de Klant vooraf toestemming dient te geven voor een aanpassing.
 • Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop By Your Site de vergoeding(en) van de overeengekomen prestaties aan de Klant in rekening brengt, vastleggen, bij gebreke waarvan steeds een betalingstermijn geldt van veertien (14) dagen, tenzij deze Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen. Verschuldigde bedragen worden door de Klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.
 • De Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 • Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is de Klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan By Your Site de vordering uit handen geven, in welk geval van de Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe partijen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van By Your Site onverlet.

Artikel 4 Geheimhouding en overname personeel

 • De Klant en By Your Site dragen er zorg voor dat alle van andere partijen ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit geldt niet voor By Your Site indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechtelijke of arbitrale uitspraak, wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door By Your Site.
 • De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 • De Klant erkent dat de van By Your Site afkomstige technologie steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van By Your Site, diens toeleverancier of de producent van de technologie bevat.
 • De Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één (1) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van By Your Site met medewerkers van de By Your Site die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat de Klant een redelijke vergoeding aan By Your Site betaalt.
 • Indien de Klant dit verbod overtreedt, verbeurt zij aan By Your Site een direct opeisbare boete van tienduizend euro (€ 10.000) per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van duizend euro (€ 1.000) voor iedere dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat de overtreding voortduurt. Deze boete zal aan By Your Site verschuldigd zijn voor het enkele feit der overtreding, laat het recht van By Your Site om nakoming van de geheimhoudingsverplichting te verlangen onverlet en laat voorts onverlet het recht van By Your Site om naast de boete een volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Privacy en gegevensverwerking

 • Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal de Klant By Your Site desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop de Klant uitvoering geeft aan haar verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
 • De Klant vrijwaart By Your Site van aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor de Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan By Your Site toerekenbaar zijn.
 • De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst of het product van By Your Site voor de Klant worden verwerkt, ligt volledig bij de Klant. De Klant staat er jegens By Your Site voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig is, en geen inbreuk maakt op rechten van derden.
 • Het bepaalde in de voorgaande drie leden is niet van toepassing indien en zo lang tussen By Your Site en de Klant een separate (sub)bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst is gesloten, in welk geval het bepaalde in die (sub)bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst in de plaats treedt van het bepaalde in de voorgaande drie leden van dit artikel.

Artikel 6 Beveiliging

 • Indien By Your Site op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. By Your Site staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 • De door of vanwege By Your Site aan de Klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door de Klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van de Klant kenbaar worden gemaakt. De Klant is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
 • De Klant zal zijn systemen en (ICT-)infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde geactualiseerde antivirusprogrammatuur in werking hebben.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 • Alle IE-rechten op geleverde Werken en Website(s) en producten van geleverde diensten berusten uitsluitend bij By Your Site, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De Klant verkrijgt voor de duur van de Overeenkomst de gebruikersrechten die bij de Overeenkomst, deze voorwaarden en/of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de Klant toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.
 • De periodieke vergoeding voor het gebruiksrecht van de geleverde Werken en/of Website(s) is inbegrepen in de periodieke betalingen van de Klant aan By Your Site.
 • De Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende IE-rechten uit de geleverde Werken en/of Website(s) (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
 • Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het By Your Site steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de geleverde Werken en/of Website(s) waaraan aan de Klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. De Klant zal (een) dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 • Indien By Your Site bereid is zich te verbinden tot overdracht van (een) IE-recht(en), kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk worden aangegaan. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat (een) IE-recht(en) ten aanzien van specifiek voor de Klant ontwikkelde Werk(en) en/of Website(s) over zal gaan op de Klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van By Your Site niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijk, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van (een) IE-recht(en) het recht van By Your Site aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de Klant zijn of worden gedaan.
 • By Your Site vrijwaart de Klant tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat de geleverde Werken en/of Website(s) die door By Your Site zijn ontwikkeld, inbreuk maken op (een) IE-recht(en) van die derde, onder de voorwaarde dat de Klant (i) By Your Site onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en (ii) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan By Your Site. De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan By Your Site verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan By Your Site ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de Klant zonder schriftelijke toestemming van By Your Site in de geleverde Werken en/of Website(s) heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de geleverde en ontwikkelde Werken en/of Website(s) inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van By Your Site een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal By Your Site, indien mogelijk, zorg dragen dat de Klant de geleverde Werken, en/of Website(s) of functioneel gelijkwaardige andere Werken en/of Website(s) kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van By Your Site wegens inbreuk op (een) IE-recht(en) van een derde is uitgesloten.
 • De Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan By Your Site van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. De Klant vrijwaart By Your Site tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, onderhouden, bewerken, installeren of integreren inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 • By Your Site is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met de Klant is overeengekomen.

Artikel 8 Termijnen

 • Door By Your Site genoemde of tussen Partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data gelden te allen tijde als streefdata, binden By Your Site niet en hebben steeds een indicatief karakter. Dit tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat een (oplever)datum een fatale termijn betreft als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW. By Your Site spant zich er redelijkerwijs voor in de door haar genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen.
 • Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen By Your Site en de Klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 • Overschrijding van een (lever)termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of op niet-nakoming door de Klant van enige op haar uit de Overeenkomst rustende verplichting.
 • (Lever)termijnen of (oplever)data worden in ieder geval verlengd met de tijdsduur dat de uitvoering van de Overeenkomst is opgeschort door overmacht, ongeacht of door de overmacht opgeleverde omstandigheden zijn ingetreden voor of nadat de uitvoering voltooid had moeten zijn, alsmede met de tijdsduur dat de Klant in gebreke is met de uitvoering van enige voor haar voortvloeiende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, of in verzuim is.
 • In alle gevallen – ook indien Partijen een uiterste (lever)termijn of (oplever)datum zijn overeenkomen – komt By Your Site wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de Klant By Your Site een redelijke termijn moet stellen ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn verstreken is. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat By Your Site in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 • Indien tussen Partijen overeengekomen is dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in verschillende fasen zal plaatsvinden, is By Your Site te allen tijde gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • By Your Site is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (denk aan meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien de Klant haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de Klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 9 Duur, opzegging en ontbinding van de Overeenkomst

 • Indien en voor zover de tussen Partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen Partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één (1) jaar geldt.
 • De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij de Klant of By Your Site de Overeenkomst schriftelijk tussentijds beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand tegen het einde van de desbetreffende periode.
 • De Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor een bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
 • Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot geheel of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij – steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van een tekortkoming – alsnog toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van de Klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door de Klant of een door de Klant in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen in de Overeenkomst.
 • Indien de Klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Klant bewijst dat By Your Site ten aanzien van een wezenlijk deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die By Your Site voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Elk van Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien aan de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd of de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. By Your Site kan de Overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Klant direct of indirect wijzigt. By Your Site is wegens beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
 • Ingeval de Klant onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van de Klant tot gebruik van de ter beschikking gestelde Werken en/of Website(s) en dergelijke alsmede het recht van de Klant tot de toegang en/of gebruik van de diensten van By Your Site, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van By Your Site vereist is.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van By Your Site

 • De aansprakelijkheid van By Your Site voor schade en kosten (boetes daaronder begrepen) als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot de vergoeding van directe schade en voorts tot een bedrag dat de verzekering van By Your Site in het concrete geval uitkeert. Ingeval de verzekeraar in het concrete geval niet uitkeert, om welke reden dan ook, is de totale aansprakelijkheid van By Your Site beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één (1) jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één (1) jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van By Your Site voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan € 50.000 (vijftig duizend euro) bedragen.
 • De aansprakelijkheid van By Your Site voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, reputatieschade, dataverlies of -beschadiging.
 • Schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan By Your Site voorgeschreven zaken, materialen of technologie van derden en schade verband houdende met de inschakeling van de op de Klant aan By Your Site voorgeschreven toeleveranciers, is eveneens uitgesloten.
 • De in de voorgaande leden van dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van By Your Site laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van By Your Site welke in deze Voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
 • De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van By Your Site en/of haar leidinggevenden.
 • Tenzij nakoming door By Your Site blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van By Your Site wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien de Klant By Your Site schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en By Your site ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat By Your Site in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 • Iedere vordering tot schadevergoeding van de Klant op By Your Site vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 • De Klant vrijwaart By Your Site voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door By Your Site geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door deze apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 • By Your Site zal zich gedurende het bestaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd hebben en houden voor aansprakelijkheid conform dit artikel tot een maximum van € 1.000.000 per gebeurtenis met een maximum van € 1.000.000 per jaar en meer specifiek voor Data- en Cyber Risks voor een maximum van € 100.000 per gebeurtenis met een maximum van € 100.000 per jaar. De verzekeringsvoorwaarden hiertoe kunnen op verzoek door de Klant worden ingezien.
 • Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan By Your Site zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 11 Overmacht

 • Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 • Onder overmacht van de zijde van By Your Site wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van al dan niet door de Klant voorgeschreven toeleveranciers van By Your Site, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, technologie of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan By Your Site is voorgeschreven, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) oorlog en (vii) algemene vervoersproblemen.
 • Indien een overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12 Wijziging en meerwerk

 • Indien By Your Site op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van By Your Site. By Your Site is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, waarin de nadere voorwaarden worden overeengekomen.
 • Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal By Your Site de Klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen

 • De Klant zal de rechten en verplichtingen die zij op grond van de Overeenkomst heeft nimmer zonder toestemming van By Your Site aan een derde verkopen, overdragen, verpanden of anderszins bezwaren.
 • By Your Site is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen, te verpanden of anderszins te bezwaren, danwel een derde in de schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de Overeenkomst tussen By Your Site en de Klant, alsmede op alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens koopverdrag en met uitzondering van regels van Nederlands recht die niet Nederlands recht van toepassing verklaren.
 • Ter zake van alle geschillen verband houdende met de Overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zal in eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, zulks onverminderd het recht van Partijen op hoger beroep en cassatie.

Paragraaf 2 Dienstverlening

De in deze Paragraaf “Dienstverlening” opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien By Your Site diensten van welke aard dan ook (en al dan niet in een van de andere paragrafen van deze Voorwaarden nader uitgewerkt) aan de Klant verleent.

Artikel 15 Uitvoering

 • By Your Site zal zich naar beste kunnen inspannen haar diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 • Alle diensten van By Your Site worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Overeenkomst By Your Site uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven.
 • De dienstverlening van By Your Site wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en –tijden van By Your Site.
 • By Your Site is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van By Your Site.
 • Indien de Overeenkomst is aangegaan met oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is By Your Site steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer personen met hetzelfde en/of soortgelijke kwalificaties.
 • By Your Site is niet verplicht bij de uitvoering van de Overeenkomst aanwijzingen van de Klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de Overeenkomst wijzigen of aanvullen. By Your site zal slechts de naar haar oordeel redelijke aanwijzingen van de Klant opvolgen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van By Your Site conform artikel 12 uit de Algemene Bepalingen.

Artikel 16 Service level agreement

 • Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. De Klant zal By Your Site steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
 • Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van de geleverde Werken en/of Website(s) steeds zodanig gemeten dat de vooraf door By Your Site aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedsfeer van By Your Site zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudend door de Klant te leveren tegenbewijs zal de door By Your Site gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Artikel 17 Back-up

 • Indien de dienstverlening aan de Klant op grond van de Overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van de Klant omvat, zal By Your Site met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes en bij gebreke daarvan eens per week een volledige back-up maken van de bij haar in bezit zijnde gegevens van de Klant. By Your Site zal de back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij By Your Site gebruikelijke termijn. By Your Site zal de back-ups bewaren met de zorgvuldigheid die van een goede dienstverlener mag worden verwacht.
 • De Klant blijft zelf verantwoordelijk tot nakoming van alle door hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.

Paragraaf 3 Software-as-a-Service (SaaS)

De in deze paragraaf Software-as-a-Service (SaaS) opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen uit de Paragraaf ‘Dienstverlening’, van toepassing indien By Your Site diensten verricht onder een naam of op het gebied van SaaS, waaronder doch niet beperkt tot het aanbieden van een web-applicatie.

Artikel 18 Uitvoering SaaS-dienst

 • By Your Site verricht een SaaS-dienst slechts in opdracht van de Klant. Het staat de Klant niet vrij derden gebruik te laten maken van de door By Your Site verleende diensten op het gebied van SaaS.
 • Indien By Your Site op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van de Klant, haar medewerkers of gebruikers, zullen daaraan verbonden kosten aan de Klant in rekening worden gebracht.
 • By Your Site kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij de Klant geldende procedures tot gevolg heeft, zal By Your Site de Klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de Klant. In dat geval kan de Klant de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of By Your Site de kosten van deze wijziging voor haar rekening neemt.
 • By Your Site kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de technologie. By Your Site is niet gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of technologie te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 • By Your Site kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. By Your Site zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dat noodzakelijk is en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
 • By Your Site is nimmer gehouden de Klant een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van een SaaS-dienst aan de Klant ter beschikking te stellen en te houden technologie.
 • De Klant draagt er zorg voor dat zij onverwijld na het aangaan van de Overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.

Artikel 19 Garantie

 • By Your Site staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te stellen en te houden technologie foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. By Your Site staat er evenmin voor in dat door middel van de SaaS-dienst aan de Klant verstrekte of getoonde informatie afkomstig van derden juist, volledig en niet-misleidend is.
 • By Your Site zal zich ervoor inspannen fouten in geleverde Werken en/of Website(s) binnen een redelijke termijn te herstellen, indien en voor zover het technologie betreft die door By Your Site zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door de Klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij By Your Site zijn gemeld. By Your Site kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de technologie in gebruik wordt genomen. By Your Site staat er niet voor in dat gebreken in technologie die niet zelf door By Your Site is ontwikkeld, zullen worden verholpen. By Your Site is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem-vermijdende beperkingen in de technologie aan te brengen. Indien de technologie in opdracht van de Klant is ontwikkeld, kan By Your Site volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan By Your Site in rekening brengen.
 • De Klant zal op basis van de door By Your Site verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor haar organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. By Your Site verklaart zich bereid om op verzoek van de Klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door de Klant te nemen maatregelen, tegen door By Your Site te stellen (financiële) voorwaarden. By Your Site is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 • By Your Site staat er niet voor in dat in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te stellen en te houden technologie tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

Paragraaf 4 Programmatuur

De in deze Paragraaf “Programmatuur” opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien By Your Site programmatuur anders dan op basis van een SaaS-dienst voor gebruik aan de Klant ter beschikking stelt.

Artikel 20 Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

 • By Your Site stelt de Programmatuur voor de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking aan de Klant. Het recht tot gebruik van de Programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 • De verplichting tot terbeschikkingstelling door By Your Site en het gebruiksrecht van de Klant strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de Programmatuur. Het gebruiksrecht van de Klant strekt zich niet uit tot de broncode van de Programmatuur. De broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan de Klant ter beschikking gesteld, ook niet indien de Klant bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.
 • De Klant zal de overeengekomen beperkingen zoals overeengekomen met By Your Site, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de Programmatuur steeds stipt naleven.
 • Indien Partijen zijn overeengekomen dat de Programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is de Klant gerechtigd bij eventuele storingen van de apparatuur de Programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te gebruiken.
 • By Your Site kan verlangen dat de Klant de Programmatuur niet eerder in gebruik neemt dan nadat de Klant van By Your Site, diens toeleverancier of de producent van de Programmatuur een of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen. By Your Site is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Partijen is overeengekomen. De Klant zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 • De Klant mag de Programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik. De Klant zal de Programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van een SaaS of als een “outsourcing”.
 • Het is de Klant nimmer toegestaan de Programmatuur en de dragers waarop de Programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal een Klant een derde – al dan niet op afstand (online) – toegang geven tot de Programmatuur, met uitzondering van de situatie waarin de Programmatuur ter hosting uitsluitend ten behoeve van de Klant bij een derde ter hosting wordt ondergebracht.
 • De Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van By Your Site uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De Klant zal op eerste verzoek van By Your Site toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. By Your Site zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die zij in het kader van een onderzoek van of bij de Klant verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de Programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.
 • Partijen stellen vast dat de tussen Partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de ter beschikkingstelling tot gebruik van Programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst mag worden beschouwd.
 • By Your Site is niet verplicht tot het onderhoud van de Programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning van gebruikers en/of beheerders van de Programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande By Your Site gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de Programmatuur te verlenen, kan By Your Site verlangen dat de Klant daarvoor een aparte schriftelijke overeenkomst aangaat.

Artikel 21 Aflevering en installatie

 • By Your Site zal, te zijner keuze, de Programmatuur op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door By Your Site te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de Programmatuur online aan de Klant voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van By Your Site in papieren dan wel digitale vorm in een door By Your Site bepaalde taal verstrekt.
 • Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal By Your Site de Programmatuur bij de Klant installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal de Klant zelf de Programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

Artikel 22 Acceptatie

 • Indien Partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt de Klant de Programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (“as is – where is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van By Your Site op grond van de garantieregeling van artikel 26. In voornoemd geval zal de Programmatuur bij de aflevering of, indien een door By Your Site uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door de Klant.
 • Indien tussen Partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 22.3 tot en met 22.10 van toepassing.
 • Daar waar in deze Voorwaarden sprake is van “fouten” wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de Programmatuur aan de door By Your Site schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de Programmatuur, en, in geval de Programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien de Klant deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. De Klant is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. By Your Site heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de Programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van de Voorwaarden.
 • Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien (14) dagen na aflevering of, indien een door By Your Site uit te voeren installatie uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, veertien (14) dagen na voltooiing van de installatie, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere testperiode zijn overeengekomen. Gedurende de testperiode is de Klant niet gerechtigd de Programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. De Klant zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.
 • Indien een acceptatietest is overeengekomen tussen Partijen, is de Klant verplicht te toetsen of de afgeleverde Programmatuur beantwoordt aan de door By Your Site schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de Programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.
 • De Programmatuur zal tussen Partijen gelden als geaccepteerd:
 1. indien Partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
 2. indien By Your Site voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 22.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 22.8 aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel
 3. indien de Klant enig gebruik maakt van de Programmatuur voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming.
 • Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Programmatuur fouten bevat, zal de Klant uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan By Your Site rapporteren. By Your Site zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij By Your Site gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleem-vermijdende beperkingen aan te brengen.
 • De Klant mag de acceptatie van de Programmatuur niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en evenmin wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de productieve of operationele ingebruikneming van de Programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van By Your Site om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 26 te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de Programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van de gebruikersinterfaces.
 • Indien de Programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of een bepaald onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.
 • Acceptatie van de Programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat By Your Site gekweten is voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de Programmatuur en, indien tevens de installatie van de Programmatuur door By Your Site uitdrukkelijk is overeengekomen, van haar verplichtingen betreffende de installatie. Acceptatie van de Programmatuur doet niets af aan de rechten van de Klant op grond van artikel 22.8 betreffende kleine gebreken en artikel 26 betreffende de garantie.

Artikel 23 Beschikbaarstelling

 • By Your Site zal de Programmatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking stellen.
 • Onverwijld nadat de Overeenkomst is geëindigd, zal de Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Programmatuur aan By Your Site retourneren. Indien tussen Partijen is overeengekomen dat de Klant bij het einde van de Overeenkomst het desbetreffende exemplaar zal vernietigen, zal de Klant van zodanige vernietiging By Your Site onverwijld schriftelijk melding maken. By Your Site is bij of na het einde van de Overeenkomst niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door de Klant gewenste dataconversie.

Artikel 24 Gebruiksrechtvergoeding

 • De voor het recht tot gebruik door de Klant te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip:
 1. indien Partijen niet zijn overeengekomen dat By Your Site zorgdraagt voor installatie van de Programmatuur:
  • bij aflevering van de Programmatuur, of
  • in geval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij aflevering van de Programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;
 2. indien Partijen zijn overeengekomen dat By Your Site zorg draagt voor de installatie van de Programmatuur:
  • bij voltooiing van die installatie, of
  • in geval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij voltooiing van die installatie en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

Artikel 25 Wijzigingen in de Programmatuur

 • Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is de Klant niet gerechtigd de Programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By Your Site. By Your Site is gerechtigd haar toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden.
 • De Klant draagt het volle risico van alle door of in opdracht van de Klant door derden – al dan niet met toestemming van By Your Site – aangebrachte wijzigingen.

Artikel 26 Garantie

 • By Your Site zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie (3) maanden na aflevering, of, indien een acceptatietest uitdrukkelijk is overeengekomen, binnen drie (3) maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij By Your Site zijn gemeld. By Your Site staat er niet voor in dat de Programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. By Your Site garandeert evenmin dat de Programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de Programmatuur in opdracht van de Klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval By Your Site volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.
 • By Your Site kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Klant of andere niet aan By Your Site toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien de Klant zonder schriftelijke toestemming van By Your Site wijzingen in de Programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.
 • Herstel van fouten geschiedt op een door By Your Site te bepalen locatie en wijze. By Your Site is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem-vermijdende beperkingen in de Programmatuur aan te brengen.
 • By Your Site is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 • By Your Site heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na afloop van de in lid 1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

Artikel 27 Programmatuur van toeleveranciers

 • Indien en voor zover By Your Site programmatuur van derden aan de Klant ter beschikking stelt, zullen, voor wat betreft die programmatuur, de (licentie-)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen By Your Site en de Klant van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie-)voorwaarden van die derden door By Your Site schriftelijk aan de Klant is meegedeeld en die voorwaarden bovendien voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin, komt aan de Klant geen beroep toe op een nalaten van By Your Site om te voldoen aan voornoemde informatieverplichting, indien de Klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.
 • Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Klant en By Your Site om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden onverkort.

Paragraaf 5 Ontwikkeling Programmatuur en Website(s)
De in deze Paragraaf “Ontwikkeling Programmatuur en Website(s)” opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van Paragraaf “Dienstverlening”, van toepassing indien By Your Site Programmatuur en/of een Website ten behoeve van de Klant ontwerpt en/of ontwikkelt en eventueel de Programmatuur en/of Website installeert.

Artikel 28 Specificaties en ontwikkeling van Programmatuur/websites

 • Indien niet reeds voor of bij het aangaan van de Overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen Programmatuur of Website aan By Your Site zijn verstrekt, zullen Partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke Programmatuur of Website ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden.
 • By Your Site zal de Programmatuur en/of Website met zorg ontwikkelen, een en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en – in voorkomend geval – met inachtneming van de met de Klant schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan By Your Site verlangen dat de Klant zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.
 • Indien Partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de Programmatuur of Website op iteratieve wijze geschiedt (bijvoorbeeld Scrum), aanvaarden Partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking tot de specificaties die voor de volgende fase van het project en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden. De Klant aanvaardt het risico dat de Programmatuur en/of de Website(s) niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zullen beantwoorden. De Klant zal zorgdragen voor permanente, actieve en door de organisatie van de Klant gedragen inbreng en medewerking van de relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming. De Klant garandeert dat de door hem ingezette medewerkers welke worden benoemd in sleutelposities, beschikken over de voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden. De Klant waarborgt voortvarendheid van de hem tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van de Klant conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is By Your Site gerechtigd – doch niet verplicht – de naar haar oordeel passende beslissingen te nemen.
 • Indien Partijen gebruik maken van een ontwikkelmethode zoals bedoeld in lid 3, dan is het bepaalde in artikel 22 lid 1 en lid 4 tot en met lid 8 en artikel 26.1 niet van toepassing. De Klant aanvaardt de Programmatuur en/of Website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt. By Your Site is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot het herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal By Your Site de ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door haar te bepalen termijn na het aangaan van de Overeenkomst aanvangen.
 • Desgevraagd zal de Klant By Your Site in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van de Klant te verrichten.
 • In de prestatieverplichtingen van By Your Site ten aanzien van de ontwikkeling van een Website zijn niet begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten “content management systeem”.
 • In de prestatieverplichtingen van By Your Site zijn niet begrepen het onderhoud van de Programmatuur en/of de Website en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door By Your Site tevens onderhoud of ondersteuning verleend moet worden, kan By Your Site verlangen dat de Klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden apart tegen de gebruikelijke tarieven van By Your Site in rekening gebracht.

Artikel 29 Aflevering, installatie en acceptatie

 • Het bepaalde in artikel 21 inzake aflevering en installatie is van overeenkomstige toepassing.
 • Tenzij By Your Site op grond van de Overeenkomst de Programmatuur en/of Website(s) op zijn eigen computersysteem ten behoeve van de Klant zal “hosten”, zal By Your Site de Website(s) op een door haar te bepalen informatiedrager en in een door haar te bepalen vorm aan de Klant afleveren dan wel online aan de Klant voor aflevering beschikbaar stellen.
 • Het bepaalde in artikel 22 van deze Voorwaarden inzake acceptatie is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 30 Gebruiksrecht

 • By Your Site stelt de in opdracht van de Klant ontwikkelde Programmatuur en/of de Website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan de Klant ter beschikking.
 • Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur gemaakte technische documentatie aan de Klant ter beschikking worden gesteld, in welk geval de Klant gerechtigd zal zijn wijzigingen in de Programmatuur en/of Website(s) aan te brengen.
 • By Your Site is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de Programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken.
 • Het bepaalde in artikel 20 inzake gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen is van overeenkomstige toepassing. Ten aanzien van Website(s) geldt de voorgaande zin met dien verstande dat voor Website(s) sprake is van gebruiksrecht voor onbepaalde duur indien en zolang de Klant aan al zijn verplichtingen jegens By Your Site voldoet.

Artikel 31 Vergoeding

 • Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van Programmatuur en/of Website(s) telkens voor 50% vooraf en de resterende 50% achteraf, na veertien (14) dagen na oplevering verschuldigd.
 • In de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de Programmatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst en/of de Website(s) begrepen.
 • In de vergoeding voor de ontwikkeling van de Programmatuur en Website(s) is niet begrepen een vergoeding voor de door de Klant benodigde hulpprogrammatuur en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassingen en/of onderhoud van de Programmatuur en/of de Website(s). Ook is in de vergoeding voor de ontwikkeling van de Programmatuur en/of de Website(s) niet inbegrepen het verlenen van ondersteuning (support gebruikers daarvan).

Artikel 32 Garantie

 • Het bepaalde in artikel 26 inzake garantie is van overeenkomstige toepassing.
 • By Your Site staat er niet voor in dat de door haar ontwikkelde Website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van de browsers en eventuele andere programmatuur. By Your Site staat er evenmin voor in dat de Website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur, daaronder mede inbegrepen op alle soorten mobile devices.

Paragraaf 6 Onderhoud en support

De in deze Paragraaf “Onderhoud en support” opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van de Paragraaf “Dienstverlening”, van toepassing indien By Your Site diensten verricht op het gebied van onderhoud van en ondersteuning (support) bij het gebruik van de geleverde Werken en/of een applicatie.

Artikel 33 Onderhoud

 • Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen, is By Your Site verplicht om onderhoud te plegen met betrekking tot de in de Overeenkomst bepaalde geleverde Werken en/of Website(s). Een onderhoudsverplichting ten aanzien van technologie omvat het herstel van fouten in de geleverde Werken en/of Website(s).
 • Uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen bevat de onderhoudsverplichting tevens het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de technologie gebruikt in of bij de ontwikkeling van de Werken en/of Website(s). In dat geval geldt het bepaalde in de leden 3 tot en met 5 van dit artikel.
 • By Your Site is te allen tijde gerechtigd doch niet verplicht de bestaande versie van de Werken en/of de Website(s) te vervangen door een nieuwe of verbeterde versie van de Werken en/of de Website(s).
 • Binnen drie (3) maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde/nieuwe versie is By Your Site niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot de voorgaande versie. By Your Site is niet verplicht tot het ter beschikking stellen van verbeterde of vernieuwde versie in geval van wijziging van de onderliggende software.
 • By Your Site kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit de Klant een nadere schriftelijke overeenkomst met By Your Site aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald. By Your Site kan uit een vorige versie van de Werken en/of Website(s) de functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. By Your Site is niet gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Werken en/of Website(s) te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 • By Your Site kan van de Klant verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, technologie e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de geleverde Werken en/of Website(s).
 • Indien de Klant een fout in de Werken en/of Website(s) meldt en met By Your Site is overeengekomen dat By Your Site onderhoud verricht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, geldt dat By Your Site, na ontvangst van de melding, zich overeenkomstig haar gebruikelijke procedures naar beste vermogen zal inspannen om fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van het Werk en/of de Website. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en de gebruikelijke procedures voor releases binnen By Your Site op de door By Your Site te bepalen wijze en termijn aan de Klant ter beschikking worden gesteld. By Your Site is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem-vermijdende beperkingen in het Werk en/of de Website aan te brengen. De Klant zal zelf het corrigerende Werk en/of de Website dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van het Werk en/of de Website installeren, inrichting, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
 • Herstel van fouten geschiedt op een door By Your Site te bepalen locatie en wijze. By Your Site is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem-vermijdende beperkingen in het Werk en/of de Website aan te brengen.
 • By Your Site is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 • De Klant zal alle door By Your Site verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van het Werk en/of de Website en het maken van een back-up van alle data.
 • Het onderhoud door By Your Site laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de Klant voor het beheer van het Werk en/of de Website, waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de technologie worden ingezet.

Artikel 34 Support

 • Indien de dienstverlening van By Your Site op grond van de Overeenkomst tevens ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders van het Werk en/of de Website omvat, zal By Your Site telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van het in de Overeenkomst genoemde Werk en/of Website. By Your Site kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. By Your Site zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures.
 • By Your Site staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van By Your Site.

Paragraaf 7 Advies en consultancy

De in deze Paragraaf “Advies en consultancy” opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen in de Paragraaf “Dienstverlening” van toepassing indien By Your Site diensten verricht op het gebied van advisering en consultancy.

Artikel 35 Uitvoering advies- en consultancydiensten

 • De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van consultancy of advisering is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die de Klant verstrekt, de medewerking van de Klant en de relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal By Your Site zich daarom niet van tevoren verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht.
 • Het gebruik dat de Klant maakt van een door By Your Site afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van de Klant. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam opdrachtnemer mag worden verwacht, berust geheel bij de Klant, onverminderd het recht van By Your Site met alle middelen tegenbewijs te leveren.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By Your Site is de Klant niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van By Your Site en/of de inhoud van het advies of de rapportages van By Your Site. De Klant zal het advies of de rapportages van By Your Site niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van By Your Site.

Artikel 36 Rapportage

 • By Your Site zal de Klant op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. De Klant zal By Your Site schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor By Your Site van belang kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor By Your Site aandacht wenst, prioriteitenstelling van de Klant, beschikbaarheid van middelen en personeel van de Klant en bijzondere of voor By Your Site mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden.
 • De Klant zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door By Your Site verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van de Klant en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en By Your Site hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 37 Vergoeding

 • Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle vergoedingen die betrekking hebben op de door By Your Site verleende diensten als bedoeld in deze paragraaf telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Paragraaf 8 Hosting

De in deze Paragraaf “Hosting” opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen in de Paragraaf “Dienstverlening” van toepassing indien By Your Site diensten, onder welke naam dan ook, verleent op het gebied van “hosting” en aanverwante diensten.

Artikel 38 Hostingdiensten

 • By Your Site zal de met Klant overeengekomen hostingdiensten verrichten. By Your Site is gerechtigd de hostingdiensten bij een derde onder te brengen.
 • Indien de Overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft, zal de Klant de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst dit toelaat en de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De Overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor de Klant gereserveerde (virtuele) server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen Partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door de Klant niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal By Your Site een extra vergoeding in rekening brengen, overeenkomstig de daarvoor bij By Your Site gebruikelijke tarieven.
 • De Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Klant zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door de Klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. By Your Site is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 • Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, heeft de Overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.
 • De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de data, waarvoor de hostingdiensten van By Your Site worden afgenomen. De Klant onthoudt zich van handelingen en gedragingen, stilzitten daaronder begrepen, waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze het systeem, By Your Site, andere klanten of andere internetgebruikers hinder of schade toe (kunnen) brengen.
 • By Your Site kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. By Your Site zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van de omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan de Klant.
 • Na beëindiging van de Overeenkomst maakt By Your Site de toegangsgegevens van de Klant onbruikbaar. Het is voor de Klant vanaf dat moment niet langer mogelijk en niet langer toegestaan het systeem van By Your Site te gebruiken.

Artikel 39 Notice en takedown

 • De Klant zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of dat te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.
 • Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is By Your Site steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van de Klant. De Klant zal op eerste schriftelijke verzoek van By Your Site data en/of informatie onverwijld van systemen van By Your Site verwijderen, bij gebreke waarvan By Your Site gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. By Your Site is voorts gerechtigd in geval van schending of dreigende schending van de bepaling van lid 1 van dit artikelen de Klant per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot haar systemen te ontzeggen. Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door By Your Site jegens de Klant. By Your Site is in dat geval tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens de Klant aansprakelijk te zijn.
 • Van By Your Site kan niet verlangd worden zich een oordeel te vormen over de gegrondheid van de aanspraken van derden of het verweer van de Klant, of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en de Klant. De Klant zal zich ter zake met de desbetreffende derde te hebben verstaan en By Your Site schriftelijk en duidelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

Artikel 40 Aansprakelijkheid

 • De Klant is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het gebruik dat via zijn account van het systeem van By Your Site wordt gemaakt.
 • In afwijking van artikel 10.1 van deze Voorwaarden geldt voor hostingdiensten dat de aansprakelijkheid van By Your Site voor schade en kosten (boetes daaronder begrepen) als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins in het kader van hosting, beperkt is tot de vergoeding van directe schade en voorts tot een bedrag dat de verzekering van By Your Site in het concrete geval uitkeert. Ingeval de verzekeraar in het concrete geval niet uitkeert, om welke reden dan ook, is de totale aansprakelijkheid van By Your Site beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één (1) jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één (1) jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van By Your Site voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan € 5.000 (vijf duizend euro) bedragen.

Paragraaf 9 Detacheringsdiensten

De in deze Paragraaf “Detacheringsdiensten” opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen in de Paragraaf “Dienstverlening” van toepassing indien By Your Site een of meer medewerkers aan de Klant ter beschikking stelt teneinde onder toezicht en leiding van de Klant werkzaam te zijn.

Artikel 41 Detacheringsdiensten

 • By Your Site zal de in de Overeenkomst genoemde medewerker aan de Klant ter beschikking stellen om onder leiding en toezicht van de Klant werkzaamheden te verrichten. De resultaten van de werkzaamheden zijn voor risico van de Klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de medewerker 40 (veertig) uur per week tijdens de voor By Your Site gebruikelijke werkdagen aan de Klant ter beschikking worden gesteld.
 • De Klant zal de ter beschikking gestelde werknemer inzetten voor de overeengekomen werkzaamheden. Indien de Klant de medewerker wil inzetten voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden, is dit slechts mogelijk met de schriftelijke toestemming van By Your Site.
 • Het is de Klant slechts toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • By Your Site zal zich ervoor inspannen dat de ter beschikking gestelde medewerker gedurende de duur van de Overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen, behoudens bij ziekte of uitdiensttreding van een medewerker. Ook indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is By Your Site steeds gerechtigd na overleg met de Klant deze persoon te vervangen door een of meer personen met dezelfde kwalificaties.
 • De Klant is gerechtigd om vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te verzoeken (i) indien de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en de Klant dit binnen 3 (drie) werkdagen na de aanvraag van de werkzaamheden gemotiveerd aan By Your Site kenbaar maakt, dan wel (ii) in geval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker. By Your site zal het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. By Your Site staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van de Klant op verdere nakoming van de overeenkomst, evenals alle aanspraken van de Klant wegens niet-nakoming van de overeenkomst. In dat geval blijven de betalingsverplichtingen van de Klant betreffende de verrichte werkzaamheden onverminderd in stand.

Artikel 42 Duur van de detacheringsovereenkomst

 • In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 9 van deze Voorwaarden geldt dat indien partijen omtrent de duur van detachering niets zijn overeengekomen, de overeenkomst een looptijd heeft voor onbepaalde duur, in welk geval voor elk der Partijen een opzegtermijn van één kalendermaand geldt na de eventuele initiële looptijd. Opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 43 Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden

 • De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerkers zijn gelijk aan de bij de Klant gebruikelijke tijden en duur. De Klant staat ervoor in dat de werk- en rusttijden en de arbeidsduur voldoen aan de ter zake relevante wet- en regelgeving.
 • De Klant zal By Your Site informeren omtrent de voorgenomen (tijdelijke) sluiting van zijn bedrijf of organisatie.
 • De Klant is jegens By Your Site en de ter beschikking gestelde medewerker gehouden tot nakoming van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de veiligheid van de werkplek en de arbeidsomstandigheden.

Artikel 44 Overwerkvergoeding en reistijd

 • Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht of op verzoek van de Klant per dag langer werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkuren dan wel werkzaam is buiten de bij By Your Site gebruikelijke werkdagen, is de Klant voor deze uren het overeengekomen overwerktarief of, bij gebreke van een overeengekomen overwerktarief, het bij By Your Site gebruikelijke overwerktarief verschuldigd. Desgevraagd zal By Your Site de Klant informeren over de geldende overwerktarieven.
 • Kosten en reistijd zullen aan de Klant in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij By Your Site gebruikelijke regels en maatstaven. Desgevraagd zal By Your Site de Klant informeren over de daarvoor gebruikelijke regels en maatstaven.

Artikel 45 Inlenersaansprakelijkheid en overige aansprakelijkheid

 • By Your Site zal zorg dragen voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de overeenkomst met de Klant te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. By Your Site vrijwaart de Klant voor alle vorderingen van de Belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de overeenkomst met de Klant verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat de Klant By Your Site onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan By Your Site. De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan By Your Site verlenen om zich, indien nodig in naam van de Klant, tegen deze vorderingen te verweren.
 • By Your Site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding van de Klant tot stand zijn gekomen.